سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

Language: Susu

Version Information

Copyright Information

© 2015—Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible